MAKER       

MAKERהכרות והתנסות בעולם ה   

 באמצעות שיטת לימוד פעילה וחווייתית

המבוססת על ביצוע פרויקטים טכנולוגיים

המשלבים רכיבי חשמל ואלקטרוניקה

!עשייה וכייף גדול